O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Szukały została założona na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego jej właściciela w zakresie doradztwa prawnego zarówno osobom fizycznym, jak i różnorodnym podmiotom takim jak spółki prawa handlowego (w tym banki), spółdzielnie (w tym mieszkaniowe), wspólnoty mieszkaniowe oraz stowarzyszenia. Kancelaria działa od ośmiu lat i specjalizuje się w pomocy prawnej osobom fizycznym z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz obsłudze prawnej podmiotów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych). Proponujemy naszym klientom różne dostosowane do ich potrzeb formy współpracy.

Sposób działania kancelarii zapewnia dobrą i szybką komunikację z klientami. Ideą naszej firmy jest profesjonalizm, rzetelność, terminowość oraz otwarcie na potrzeby i problemy klientów.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii jak też w siedzibie Klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem, a także za pośrednictwem środków przekazu takich jak telefon, faks czy internet.

OBSŁUGA PRAWNA

Stała obsługa prawna zapewnia Klientowi bieżącą pomoc prawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach tej usługi istnieje możliwość dostosowania jej zakresu do indywidualnych potrzeb Klienta. Wybór optymalnego wariantu godzinowego powinien uwzględniać w szczególności rodzaj i formę prowadzonej działalności, co pozwoli na sprawne i skuteczne świadczenie usługi "Stała obsługa prawna".

Radca prawny świadczy pomoc prawną w zakresie zastępstwa prawnego (np. udział w negocjacjach handlowych), zastępstwa procesowego (reprezentacja przed sądem) oraz przygotowywania opinii prawnych, umów, uchwał, regulaminów itp. Szczegółowy zakres usług został podany odrębnie dla klientów indywidualnych i dla przedsiębiorców.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Nasza kancelaria zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa, rodzinnego, spadkowego, konsumenckiego, rzeczowego (nieruchomości). Zapewnia poradnictwo prawne, reprezentację przed urzędami i sądami, a także przygotowywanie umów i opinii, ze szczególnym uwzględnieniem poniższej problematyki prawnej:

 • dochodzenie należności od dłużnika, postępowanie windykacyjne i egzekucyjne
 • gwarancja, rękojmia
 • najem (w tym najem lokali mieszkalnych i użytkowych), dzierżawa, eksmisja
 • nieruchomości: zasiedzenie, księgi wieczyste, służebność przejazdu i przechodu, służebność przesyłu
 • odszkodowanie (zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, błąd w sztuce lekarskiej, ubezpieczenie OC i AC)
 • postępowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi
 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie dla pracownika, mobbing, świadectwo pracy, wynagrodzenie za nadgodziny
 • rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego, władza rodzicielska,
 • spadek, testament, zachowek
 • ubezwłasnowolnienie i opieka
 • zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych

PODMIOTY GOSPODARCZE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Nasza Kancelaria zapewnia poradnictwo prawne, reprezentację przed urzędami i sądami, udział w negocjacjach handlowych, przygotowywanie umów i opinii. Poniżej przedstawiamy proponowany zakres usług wraz z  problematyką prawną:

 • bieżąca, stała pomoc prawna podmiotom gospodarczym (np. opiniowanie i tworzenie umów, regulaminów, statutów, uchwał i innych aktów wewnętrznych, obsługa zgromadzeń wspólników spółek, walnych zgromadzeń spółdzielni itp.)
 • najem (w tym najem lokali mieszkalnych i użytkowych), dzierżawa, użytkowanie wieczyste
 • nieruchomości: zasiedzenie, księgi wieczyste, służebność przejazdu i przechodu, służebność przesyłu
 • ochrona danych osobowych
 • odszkodowanie (zniszczenie mienia, ubezpieczenia OC, AC)
 • odzyskiwanie wierzytelności od dłużnika (reprezentowanie w postępowaniu gospodarczym przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym)
 • polubowne rozwiązywanie sporów
 • postępowanie przed urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi
 • postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym (zakładanie spółek, dokonywanie zmian w rejestrze, likwidacja, łączenie i przekształcanie spółek)
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • spory z pracownikami, konsumentami
 • reprezentacja prawna podczas negocjacji handlowych
 • użytkowanie wieczyste, przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności

CENNIK

Na wynagrodzenie radcy prawnego składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

Przy ustalaniu honorarium brane są w szczególności następujące czynniki:

 • charakter i rodzaj sprawy
 • konieczny nakład pracy, złożoność sprawy
 • miejsce i termin wykonywania usługi
 • wymagana wiedza specjalistyczna

W zależności od sprawy proponowane są różne rodzaje honorarium:

 • stały ryczałt - honorarium jest ustalone z góry, bez względu na nakład pracy
 • stawka godzinowa – honorarium jest uzależnione od nakładu pracy (ilości godzin)
 • stały ryczałt z określoną górną ilością godzin – honorarium jest ustalone z góry ze wskazaniem maksymalnej liczby godzin
 • ryczałt oraz wynagrodzenie za wynik sprawy – stała część honorarium jest ustalona z góry i powiększona o dodatkową część wypłacaną tylko w razie osiągnięcia oczekiwanego wyniku
 • honorarium urzędowo określone – ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 z późniejszymi zmianami)

Klienci wybierający honorarium ryczałtowe płacą w przeliczeniu mniej, niż klienci wybierający zwykłą stawkę godzinową. Ponadto klienci ryczałtowi mogą być obsługiwani poza siedzibą kancelarii oraz mają zapewniony stały kontakt z radcą prawnym.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Szukała
ul. Siewna 16
85-355 Bydgoszcz
tel. 609-566-769
e-mail: radcaprawny@szukala.com.pl
+48 609 566 769